Κοτσάνι καπνού

Τα flue cured κοτσάνια καπνού (stems) διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Long Stem, average length : 4.7 cm

Long Stems

  • Medium Stem, average length : 3.4 cm

Medium Stems

  • Short Stem, average length : 2 cm

Short Stems